Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały:
UCHWAŁA Nr XXXII/161/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
poka wszystkie dokumenty

UCHWAŁA Nr XXXII/161/2006

Rady Gminy Krzęcin

z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.1. Regulamin niniejszy określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krzęcin.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)    ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),

2)    odbiorca usług - odbiorca, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,

3)    dostawca usług - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,

4)    umowa - umowa o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy,

5)    okres obrachunkowy - wskazany w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

 

 

Rozdział II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

 

§2. Minimalną ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana przez przedsiębiorstwo z odbiorcą.

 

§3. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:

1)     dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny, określonej w odrębnych przepisach,

2)     odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami,

3)     zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia, nie mniej niż 0,2 MPa,

4)     informuje o przerwie w dostawie wody trwającej od 1 do 4 godzin, 12 godzin wcześniej a trwającej dłużej, 24 godziny wcześniej, przed przerwaniem dostawy,

5)     dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

6)     buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

7)     instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

 

§4. Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności, a w szczególności:

1)    wykorzystuje pobieraną wodę oraz wprowadza ścieki wyłącznie w celach określonych   w umowie,

2)    użytkuje wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3)    zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny,

4)    użytkuję wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

5)    umożliwia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

6)    zawiadamia przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

7)    informuje przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości,

8)    powiadamia przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

 

Rozdział III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA

UMÓW Z ODBIORCAMI

 

§5.1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

 

§6.1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.

2. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

3. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

4. Integralną część umowy stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków z ich korzystania, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych, również jakość ścieków.

 

§7.1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1)    imienne określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy potwierdzoną własnoręcznym podpisem

2)    oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,

 

§8.1. Umowa zawiera się na czas nieokreślony lub określony.

2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

 

§9.1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania go listem poleconym.

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

3. Umowa wygasa w przypadku:

1)    śmierci odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2)    utraty przez odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości.

 

§10. Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

 

Rozdział IV

SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT

USTALONE W TARYFACH

 

§11. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

 

§12.1. Ilość dostarczonej wody ustala się raz w kwartale na podstawie odczytu wodomierza.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

 

§13.1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.

3. W przypadku awarii wodomierza do rozliczeń stosuje się średnie zużycie z ostatnich dwóch kwartałów przed awarią.

 

§14.1. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.

2. W przypadku poboru wody z ujęć odbiorcy, ilość ścieków wprowadzonych do urządzeń przedsiębiorstwa ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy na własnych ujęciach.

§15.1. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 1 kwartał.

2. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od dokonania odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, względnie od końca okresu obrachunkowego,

3. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

 

§16.1. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i od prowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w umowie.

2. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie.

 

Rozdział V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

 

§17.1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.

4. Przedsiębiorstwo może omówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia.

 

§18. Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

 

§19.1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1)    oznaczenie wnioskodawcy,

2)    określenie:

a)         rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b)         charakterystyki zużycia wody,

c)         rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,

d)         przeznaczenia wody,

3)    informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:

a)         powierzchnię użytkowa i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,

b)         wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

4)    proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. l, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

2)    dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

3)    mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. l, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 

§20.1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, o czas wskazany w piśmie powiadamiającym o terminie i przyczynach przedłużenia.

2. Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1)    miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

2)    przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,

3)    wymagania dotyczące:

a)         miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

b)         miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

c)         jakości odprowadzanych ścieków,

4)    termin ważności warunków przyłączenia.

 

§21. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków.

 

§22. Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.

 

Rozdział VI

SPSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

 

 

§23.1. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione wydane warunki techniczne.

2. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

 

§24. 1. Odbioru technicznego wykonanego przyłącza dokonuje się przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

2. Odbiór jest dokonywany przed zasypaniem wykonanego przyłącza.

 

§25. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

 

§26. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez przedsiębiorstwo.

 

 

Rozdział VII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

§27.1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

1)     z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

2)     dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.

4. W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody.

 

Rozdział VIII

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W ŚWIADCZENIU USŁUG

 

§28. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie odbiorców informacji w związku z nie dotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

a)         12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

b)         7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa wyżej.

 

§29. Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:

1)     w Urzędzie Gminy Krzęcin, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a)         studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)         miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c)         niniejszy regulamin,

d)         warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2)     w Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

d)         aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

e)         niniejszy regulamin,

f)          wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

 

§30.1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokość opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. l, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego. O przedłużeniu terminu przedsiębiorstwo informuje pisemnie.

 

Rozdział IX

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

 

§31. Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

 

§32. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

 

§33. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

 

§34. Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.

 

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§35. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

§36. Traci moc uchwała Nr VII/39/2003 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 113, poz. 1924 i 1925).

§37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 
informacje udostępnił:Wojciech Walczyński
data udostępnienia: 2006-03-13 09:41:05
ostatnia modyfikacja: Wojciech Walczyński 2006-03-13 09:41:05 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 sprawozdanie z pracy rady gminy i jej stałych komisji w roku 2005
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 303329